ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיח

<מבעש"ט> [יש ז' דרכים שביארתי בז' קני מנורה ע"פ ששמעתי ממורי] שש שנים תזרע שדך כו', א' שאינו הולך בדרך טובה ואינו מרגיש בו, זהו בנוקבא דתהומא רבא, ב' שיודע בעצמו שאינו נוהג בדרך טובה ומ"מ הולך בדרך ההוא ואינו מתפלל על עצמו, ג' שיודע שאינו הולך בדרך טובה ומתפלל להשם שיעזור לו זה עושה יחוד כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י צו עה, רע"ג (רפב, א)

שש שנים גו' – בהר כה, ג. בנוקבא דת"ר – זח"ג קטו, רע"א. שם קכב, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' תכא. ורג"כ סי' קפד.

שביארתי בז' קני המנורה – ראה תוי"י פ' חקת שם הביא תורת הבעש"ט המובאה לקמן סי' תכא וסיים: ובזה כתבתי ענין ז' קני מנורה יעו"ש. וצ"ע בנוגע לד' סוגים הנשארים. ולהעיר מתוי"י פ' קדשים צא, ד (שמב, א) בביאור ג' ספרים נפתחין בר"ה (ר"ה טז, ב) שהקשה הרי"ף דהא משמע דיש יותר מג' ספרים כו' ותירץ דאעפ"י שיש יותר מג' מ"מ כולם כלולים בג' כו' ז' מדות בפרטי פרטן שהם ז' ימי הבנין אלא שהכל נכללו בג' קוין כו' עיי"ש.