ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיט

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] ענין הנס הוא שנתחדש הדבר בפעם הראשון על הטבע נק' נס, ואח"כ נעשה זה טבע ג"כ [וכו'].

<וז"ש> [. . . ובדרך זה שמעתי בשם מורי פירוש הפסוק] תקעו בחודש שופר [וגו'], והקשה דהוי ליה למימר תקעו שופר בחודש, <ופירש> [והעולה מדבריו] כי יראה <אדם תדיר> שיהיה בחודש, ר"ל לחדש <מעש"ט> שלא יהיה כמו חק קבוע. וז"ש כי חק לישראל הוא <משפט לאלקי יעקב, עמו על זה> [וכו' ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י צו עז, שלהי ע"ב ושם רע"ג (רפט, ב)

תקעו בחדש גו' כי חק גו' – תהלים פא, ד-ה.

-----  הערות וציונים  -----

הדרוש במילואו לקמן סי' רנו עיי"ש.