ספריית חב"ד ליובאוויטש

יב

כי ביה ה' צור עולמים . . . עולם הזה נברא בה"א שנאמר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, ועולם הבא נברא ביו"ד מפני שצדיקים שבו מועטין. והענין, שמעתי ממורי <הבעש"ט>, שהראו לו, כשהוליכהו תחת עץ הדעת טוב ורע היו עמו אנשים הרבה מישראל, ואח"כ שהעבירו אותו תחת עץ החיים היו מועטין, ואח"כ שהכניסו אותו בג"ע הפנימי נתמעט עוד, עד שנשארו מעט מזעיר [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, בראשית יז, ג (פח, ב)

כי בי-ה גו' – ישעי' כו, ד. עוה"ז כו' עוה"ב כו' – מנחות כט, ב. אלה תולדות גו' – בראשית ב, ד.

-----  הערות וציונים  -----

כשהוליכוהו תחת עץ הדעת כו' – ראה שבחי הבעש"ט (הוצאת תלפיות, ת"א תשכ"א, ע' נג): שאמר הבעש"ט . . פעם א' הלכתי לג"ע והלכו עמי עם רב מישראל, ומה שנתקרבתי יותר לג"ע נתמעטו האנשים עד שבאתי לעץ החיים נשארו עמי מעט מזעיר.