ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכא

<מהבעש"ט ז"ל> [וממורי שמעתי] ענין החיות רצוא ושוב, כי הנשמה אחר שחוצבה ממקום קדוש ראוי שתתלהב תמיד אל מקום מחצבתה, ופן תתבטל ממציאות, לכך סיבבה בחומר שתעשה ג"כ ענינים חומריים, כמו אכילה ושתיה ומשא ומתן וכיוצא, שלא <תתהלך> [תתלהב] תמיד בעבודת הש"י בסוד תיקון וקיום [הגוף] עם הנשמה. וכן הוא במדריגות הספירות קטנות וגדלות [ודפח"ח].

עוד י"ל והחיות רצוא ושוב, כי תענוג תמידי נעשה טבע ואינו תענוג, לכך האדם עולה ויורד בעבודת הש"י כדי שיהיה <לו> תענוג שהוא עיקר עבודת הש"י, [וכמו ששמעתי ממורי].

וז"ש זאת תורת העולה, כי המיעוט שאין עולה לו עבודה תמה ומצטער <על זה>, הוא התכלית של עליה שיהיה לו אז יותר תענוג.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י תזריע פג, רע"ג (שיב, א)

החיות רצו"ש – יחזקאל א, יד. שחוצבה ממקום קדוש – זח"א מדה"נ קיג, א. זאת תורת העולה – צו ו, ב. עבודה תמה – יומא כה, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' לד וקי-ב, ולקמן סי' קעח.

תענוג תמידי כו' – ראה צוה"ר סי' קיא, ומדל"י סי' קסח (קעה): ונודע מהבעש"ט ז"ל שתענוג תמידי אינו תענוג. ושם סי' נ (סב) וקו (קיז), ורג"כ שם סי' רנו (רסד). ועיין אור האמת כז, ריש ע"ב: תענוג תמידי אינו תענוג כדרך שאמר בגמרא (נדה לא, ב) מפני מה אמרה תורה כו'. ולהעיר ממו"נ ח"ג פכ"ד (היציאה מן הטורח אל המנוחה יותר ערבה מההתמדה על המנוחה), ועוד שם פכ"ד ופמ"ט.