ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכב

<מבעש"ט ז"ל> [שמעתי ממורי] פירוש הפסוק נושא עון ועובר על פשע, ור"ל שהוא על דרך משל שהיה ריב בין ב' בני אדם, וכשרוצין להתפייס זה עם זה אז מתווכחין לידע מי חטא נגד מי, משא"כ כשאין רוצין להתפייס אינו נושא עונו להוכיחו על פניו מה שחטא לו. וז"ש נושא עון, ר"ל שנושא עונו ומוכיחו על פניו, היינו כשרוצה לעבור על פשע [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י תזריע פד, א (שיד, ב)

נושא עון גו' – מיכה ז, יח.

-----  הערות וציונים  -----