ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכג

והבגד כי יהי' בו נגע [וגו' וראה הכהן וגו']. <כ' הבעש"ט> [כי שמעתי ממורי] ענין קטנות וגדלות שיש בספירות העליונות למעלה, כך הענין למטה בכל דבר, הן בבגדים כו'. וזהו שלפעמים עושה מלאכת הבגד מקולקלין, להצר לאדם, והוא בסוד קטנות כו'. והתקנה שיעשה פדיון, או שיתן הבגד הישן לעניים או שיתן לפי ערך שומת הבגד לצדקה [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י תזריע פד, סע"ב (שטז, א)

והבגד גו' – תזריע יג, מז. וראה הכהן גו' – תזריע יג, נ.

-----  הערות וציונים  -----

ענין קטנות וגדלות – ראה לעיל סי' קי-ב וש"נ בהערות.