ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכו

על זאת יתפלל כל חסיד [לעת מצא], ר"ל כל [הצטרכות שלו אשר מצא אותו מן כל] הרפתקאות דעדו עליו יתן לב להבין שהוא בשכינה, <ולו> נזדמן זה <רק> כדי שיתפלל עבור השכינה הנקראת זאת, [כמו ששמעתי ממורי ג"כ] ש[היא] נקראת את, כלולה מן כ"ב אתוון, ויכוין לחבר עמה ז' ספירות שלה שנקראת בת שבע, הרי זאת. גם יכוין לחבר מדריגה תחתונה שבמלכות, הוא אות ת', עם ז' מדריגות שלה אל אות אל"פ שהוא פלא, והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ס"פ אחרי פח, ד (של, ב)

על זאת גו' – תהלים לב, ו. הרפתקאות דעדו עליו – ע"פ קידושין לג, סע"א. שהוא בשכינה – סנהדרין מו, א. השכינה הנקראת זאת – זח"ג רצז, סע"ב. שהיא נקראת את כלולה כו' – תקו"ז תי"ט מא, רע"א. שנקראת בת שבע – זח"ג לז, א. אות אל"ף שהוא פלא – זח"ג קצג, ב. תקו"ז ת"ע קלה, א.

-----  הערות וציונים  -----

יתן לב שהוא בשכינה כו' – ראה מכדרשב"י ר"פ שמות. מכדר"י פ' בא פי"ד. וראה הנסמן לעיל בהערות לסי' כ.

הנקראת זאת – ראה תקוזו"ח קיא, א.

את כלולה מן כ"ב אתוון – דהוה נוטריקון א-ת, ראה זח"א טו, ב ושם כט, ב. זח"ב רסא, א. אליהו רבה פי"ח.

לחבר עמה ז' ספירות כו' הרי זאת – ראה זח"ג ר"פ חקת קעט, ב ובאוה"ח שם.