ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכז-א

<מהבעש"ט> [ששמעתי ממורי] בשם הרמב"ן <ז"ל> שאמר לבנו שידע בעצמו שאם בעסקו בתורה עוסק בה לשמה, כשיתמלא יראה ואהבה בעוסקו בתורה ידע שתורתו עולה לרצון לפניו ית' [וכו']. . .


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ס"פ אחרי פח, ד (שלא, א)

-----  הערות וציונים  -----

כשיתמלא יראה ואהבה כו' – להעיר מלעיל סי' לו ועיי"ש בהערות. ובתוי"י שלהי פ' משפטים סב, ד (רלב, ב) ששמעתי ממורי זלה"ה בשם הרמב"ן ששאלו א' איזה עבודת ה' והשיבו כל שיש בו תענוג ושמחה בצירוף המורא וכו'.