ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכח

[שמעתי ממורי זלה"ה] ענין שחיטת יצה"ר לעתיד לבוא, שמוציא ממנו הרע שהוא אות מ', ונשאר כו' והוא <שם קדוש> [שמו ית' וכו' ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קדשים פט, ג (שלג, ב)

שחיטת יצה"ר לע"ל – סוכה נב, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' רסה, ועיין לעיל סוף סי' קטו בענין סא"ל ומש"כ בהערות שם. ולהעיר עוד ממש"כ בתוי"י פ' ויקהל סח, סע"ב (רנג, א) בביאור ענין חד גדיא הבא בהמשך לסי' קטו: שישחוט הקב"ה למלאך המות סמא"ל וישאר רק סא"ל יחוד הוי' אדנ"י וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד.