ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכט

<מבעש"ט> [שמעתי ממורי] שכר מצוה מצוה, שאין לך שכר גדול [מזה] ממה שיש לו תענוג ממצוה עצמה בעשותה בשמחה [שהוא גדול] אף אם לא היה שכר יותר די. <ובאמת> [הגם שבאמת] יש שכר עד אין תכלית על מצוה שעושין בשמחה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קדשים צ, ב (שלו, ב)

שכר מצוה מצוה – אבות פ"ד מ"ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה תוי"י פ' יתרו נה, א (רג, ב) והתענוג שיש לו ממצות שבת זהו שכרו שאין מבקש שום תענוג יותר מתענוג המצוה עצמו הגם שבאמת יש ויש כפלים לתושיה מ"מ החכם בעבודת השי"ת מצייר בדעתו אלו לא היה שכר על המצוה רק זאת התענוג של המצוה עצמו שהתענג בו. ועיין לקוטי שיחות חט"ו, פ' וישב-ב אות ג.