ספריית חב"ד ליובאוויטש

יג

ורוח אלהים מרחפת, <דהיינו רוחו של אדם> [דהיינו נשמת אדם שבקרבו], שירחף על פני המים, היא התורה, [שיתבודד ויעסוק בתורה להיות מתון ו]אז ויאמר ה' יהי אור, ר"ל שיאיר ה' עיניו ע"י אור התורה [אם לעשותו או לאו, וכמו שכתבתי במקום אחר –]


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, בראשית יח, ד (צד, א)

ורוח גו' – בראשית א, ב. רוחו של אדם – בר"ר ח, א (בהוצ' תיאודור). ילק"ש בראשית רמז ד. מדרש תהלים קלט, ה. המים היא התורה – ב"ק יז, א. תענית ז, א. ויאמר ה' גו' – בראשית א, ג. ויהי כחצות גו' – בא יא, ד. שהספק הוא כו' – רש"י על הפסוק. אם פגע כו' – סוכה נב, ב.

-----  הערות וציונים  -----

שיאיר ה' עיניו כו' – ראה לקמן סי' צו.

כחצות כו' שהספק כו' – ראה לעיל סי' ו ובהערות שם.