ספריית חב"ד ליובאוויטש

קל

שמצות היום בשופר, <פי'> [לפי מה שקבלתי מ]מורי מה שהזהירו חכמי הקבלה בכל מצוה ותורה ותפלה שיהי' בדחילו ורחימו, <שיהיה> [שהיא] אהבה ויראה <שוין>, מכל מקום בראש השנה היפך שיהיה היראה יותר מן האהבה, משא"כ בשבת וי"ט יהיה אהבה יותר מיראה. [וזה שאמרו שופר של ר"ה היו שני חצוצרות מהצדדים שופר באמצע, שהם שני בחינות כלים לעורר האהבה והיראה] אך בר"ה חצוצרות מקצרות ושופר מאריך שמצות היום בשופר <המעורר יראה> [ואתי שפיר].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קדשים צב, ג (שדמ, ב)

שמצות היום בשופר – ר"ה כו, ב. בכל מצוה ותורה . . בדו"ר – זח"א כד, א. תקו"ז ת"י כה, ב. שם ת"ד קמא, א. שופר של ר"ה היו כו' – ר"ה כו, ב.

-----  הערות וציונים  -----

שוין – מילה זו אינה במקורו, וצע"ק מהא דאיתא לקמן סי' רפו דצריך דחילו יותר כו' זולת בשבת.

משא"כ בשבת ויו"ט – ראה לקמן סי' רפו זולת בשבת.

שמצות היום בשופר המעורר יראה – ראה לעיל סי' פז-ב שופר שהוא חרדה כמ"ש בעקידה בזה יעו"ש.