ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלד

<מהבעש"ט> [דשמעתי ממורי זלה"ה] ביאור [פסוק] כי תצא למלחמה על אויביך ושבית שביו, כי ע"י טענת היצה"ר עצמו בזה כובש היצה"ר. <פי'> שאם הוא <היצה"ר> זריז במלאכתו לפתות את האדם בעבירה כדי לעשות שליחותו ית', כמ"ש בזוהר משל הזונה, מזה יקח אדם מוסר לעצמו שיהיה זריז במלאכתו שלא לשמוע ליצה"ר שהוא רצון קונו ית' [וכו' ודפח"ח]. <וז"ש ושבית שביו דייקא>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י בחקתי קטז, ב (תלד, ב)

כי תצא גו' – כי תצא כא, י. כמ"ש בזוהר – זח"ב קסג, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' רנד ושעב. ולהעיר מלקמן בהוספות סי' קיד וקטו.