ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלח

<מבעש"ט> [וכן שמעתי פירש הש"ס] <הגמ'> [דברכות] <כרום זלות לבני אדם>, דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן, והכוונה לפי שהפעולה של התפלה הוא [למעלה] ברומו של עולם ולא למטה לפעמים, לכך בני אדם מזלזלין בהן בחשבם שתפלתם ח"ו לריק, וזה אינו, [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שלח קלד, ריש ע"ב (תקט, ב)

הגמ' – ברכות ו, ב. כרם זלת גו' – תהלים יב, ט.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' פ ובהערות שם.