ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלט

[שמעתי ממורי] ביאור פסוק אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפך, <ופי'> כי החיות רצוא ושוב, וחיות האדם הוא בסוד קטנות וגדלות, וכאשר יתן דעתו לידע שהוא בקטנות, ע"י דעת זה נמתקו הדינין בשרשן, כי ה' גבורות מנצפ"ך בדעת זעיר אנפין [וכו', ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י חקת קמו, ג (תקמג, א)

אחור וקדם גו' – תהלים קלט, ה. החיות רצו"ש – יחזקאל א, יד. ה' גבורות מנצפ"ך כו' – ע"ח ש"ה פ"ג. שם שכ"ה פ"ב.

-----  הערות וציונים  -----

נשנה לקמן סי' רעא. ראה לעיל סי' קג ולקמן סי' קפ, קפד ושפד. להעיר מדמ"א ר"פ ויצא: סוד גדלות וקטנות כידוע בשם אא"ז נ"ע זללה"ה כי החיות רצוא ושוב וא"א לעמוד על מדריגה אחת תמיד רק עולה ויורד, והירידה הוא צורך עליה כשנותן על לב ויודע ומרגיש זה שהוא בקטנות ומתפלל אל ה', ע"ד ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת (ואתחנן ד, כט), וזהו משם, ממקום שהוא שם כמ"ש אא"ז נ"ע זללה"ה. ועיי"ע מזה לעיל סי' – וסוף סי' קלו.