ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמ

<מבעש"ט ז"ל> [שמעתי ממורי זלה"ה מה שאמרו חז"ל] כל רב בבבל וכל רבי בארץ ישראל, כי בחינת חכמה ובינה נתפשט בכל העולם, והוא ר' ראשית חכמה, ב' הוא בינה, וכל עניני ומעשה עוה"ז הכל הוא זווגים ויחודים, רק שלא יש שם נביע היא אות י', ועם נביע מאין סוף שהוא אות י' נקרא רבי והוא בא"י, [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י חקת קמו, ריש ע"ד (תקמג, ב)

כל רב בבבל כו' – תקזו"ח צח, א. ערוך, ערך אביי. ר' ראשית חכמה – תקו"ז תס"ט קיא, ב. שם קטז, א. ב' הוא בינה – תקו"ז תי"ח לא, סע"ב. שם תס"ט קטז, א. נביע היא אות י – תקו"ז ת"ל עג, ב. שם תכ"א מד, א. נביע מא"ס כו' – ר' זח"ב מב, ב. תקו"ז ת"ע קלד, ריש ע"ב.

-----  הערות וציונים  -----

כל רב מבבל וכל רבי בא"י – מבואר בע"ח שי"ט ספ"ג, ובריש ס' שער מאמרי רשב"י, וכן בפירוש הרח"ו לתקו"ז אשר בסוף ס' תקו"ז, בתחילתו. וראה דמ"א, פ' צו ד"ה ועתה נבוא.