ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמא

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] פירוש [הפסוק] חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. והענין, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ר"ל שלא יהיה בטוב ההוא אשר יעשה מבלי שום פניה וחטא, זה אי אפשר. וביאר, כי כשיעשה טוב בלי שום דבר רע מתגרה בו היצה"ר, משא"כ כשרואה היצה"ר שיש בו [תערובת] חלק היצה"ר מניחו והולך לו, ואז גומר הדבר ויעשה לשמה אח"כ. וז"ש ישראל גנבים הם, כי צריך לגנוב דעת היצה"ר בכל דבר מצוה.

וז"ש חשבתי דרכי, ר"ל בכל דבר מצוה או קדושה בהתחלה חשבתי דרכי להנאתי הגשמי, ואח"כ ואשיבה רגלי אל עדותיך, ר"ל רגלי ההרגל שהורגל אצלי שלא לשמה, אז עשיתי לשמה.

וז"ש חצות לילה אקום, ר"ל לתועלתי הגשמי, כי מיד שיתעורר משנתו לשם שמים אי אפשר, אלא חצות לילה אקו"ם לצרכי, ואז בדבר הטבע יכול לגבור על הטבע שינת חצות, [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י חקת קנא, א (תקנח, ב)

חשבתי גו' – תהלים קיט, נט. אין צדיק גו' – קהלת ז, כ. ישראל גנבים הם – ע"ז ע, א. חצות לילה אקום – תהלים קיט, סב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' קפח. וראה או"ת סי' רמו.

אין צדיק כו' – לכאורה צ"ע מתוס' שבת נה, ב ד"ה ארבעה, וי"ל ע"פ תוס' ב"ב יז, א ד"ה שלשה לא שלט.

צריך לגנוב דעת היצה"ר – להעיר מפדר"א פמ"ו. זח"ג סג, רע"א ובר"מ שם, ושם קא, ב. רמב"ן ורב"ח לאחרי טז, ז-ח.

בהתחלה . . להנאתי הגשמי ואח"כ כו' – ראה צ"פ פ' בא לה, סע"ג (קל, ב): ויש משל בזה כי מן המורגש יבא למושכל.

ר"ל רגלי ההרגל שהורגל – ראה לעיל סי' נז ובהערות שם.

בדבר הטבע יכול לגבור על הטבע – להעיר מלעיל סי' כד.