ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמג

אחיה השילוני שקיבל ממשה רבינו ע"ה והיה מיוצאי מצרים ואח"כ מבית דינו של דוד המלך ע"ה, והיה רבו של אליהו הנביא ז"ל ורבו של מורי <הבעש"ט> זללה"ה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י בלק קנו, רע"א (תקעה, ב)

אחי' השילוני . . אליהו הנביא ז"ל – ב"ב קכא, ב. רמב"ם, הקדמת יד החזקה.

-----  הערות וציונים  -----

ורבו של מורי זלה"ה – ראה לקמן בהוספות סי' רפא ובהערות שם.