ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמד

<מהבעש"ט> [ושמעתי] משל [ממורי] למלך ששלח בנו <יחידו> [ידידו] למרחקים כדי שיהיה לו אח"כ יותר תענוג, וברבות הימים נשכח מבן המלך כל תענוגי המלך. ושלח אחריו ולא רצה לחזור לאביו, וכל מה ששלח המלך יותר שרים חשובים אחריו לא הועילו כלום, עד שהיה שם שר א' חכם שכסות ולשון שינה כדמות הבן ההוא, ונתקרב אליו במדריגתו והשיבו אל אביו, [ודפח"ח]. <וזהו התלבשות התורה בסיפורים גשמיים>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ואתחנן קסט, סע"ב (תרכד, א)

-----  הערות וציונים  -----

הנמשל לעיל סי' קלו.

וזה התלבשות התורה כו' – להעיר מזח"ג קמט, ב ושם קנב, א. וראה לעיל סי' פד (ד"ה ותירץ) ולקמן סי' רמב. מדל"י סי' פד (צה) ושם קעז (קפב). לקו"י לב, א (סי' רנא, וכן באו"ת סי' פא).