ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמה

<מהבעש"ט> [ששמעתי ממורי] שרוב ענותנותו של האדם גורם שנתרחק מעבודת הש"י, שמצד שפלותו אינו מאמין כי האדם גורם ע"י תפלתו ותורתו שפע אל כל העולמות, וגם המלאכים ניזונין ע"י תורתו ותפלתו. שאלו היה מאמין זה כמה היה עובד ה' בשמחה וביראה מרוב כל, והיה נזהר בכל אות ותנועה ומלה לאומרה כדקא יאות. וגם לתת לב אל מה שאמר שלמה ע"ה אם תשכבון בין שפתים, שהקב"ה שומר ושוקד על שפתי האדם לנושקה כשהוא אומרה בתורה ותפלה בדחילו ורחימו. ואם ישים אליו לבו, בוודאי מי <הוא> זה האיש אשר לא יאחזנו רתת וזיע שהמלך גדול ונורא שומר ושוקד על שפתים של אדם נבזה חדל אישים [וכיו"ב].

והוא מעין [מה] שארז"ל ענותנותו של ר' זכרי' גרם חורבן כו'. כך האדם ראוי לשום לב ולומר כי הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, וכל תנועותיו ועסקיו ודבורו [והלוכו] עושה רושם למעלה [למעלה], בוודאי יזהר בכל דרכיו ועסקיו שיהיה לשם שמים, משא"כ כשחושב האדם מה אני ספון לפגום או לתקן למעלה ולמטה שיהיה נרשם [כל] עסקי למעלה, ובזה הולך בשרירות לבו ויאמר אך שלום יהיה לי. ובאמת זה אינו, כי האדם ע"י מעשיו הטובים הוא דבוק בו ית' ממש, וכמ"ש והלכת בדרכיו, וע"י שהוא רחום למטה נתעורר מדה זו של רחום למעלה בכל העולמות, וכמ"ש דע מה למעלה ממך, ר"ל ממך תדע איזה מדה שנתעורר בך שכך הוא למעלה. וז"ש ונתן לך רחמים ורחמך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י עקב קעב, ג (תרלג, ב)

האדם גורם ע"י כו' – זח"א קלד, ב. שם קפה, א. שם רכט, ב. זח"ב רא, א. ועוד. המלאכים ניזונין כו' – זח"א יח, ב. זח"ב קלב, א. שם קלא, ב. עובד ה' בשמחה כו' – ע"פ תבוא כח, מז. אם תשכבון גו' – תהלים סח, יד. ענותנותו של ר"ז כו' – גיטין נו, א. סולם גו' – ויצא כח, יב. הולך בשרירות כו' – ע"פ נצבים כט, יח. והלכת בדרכיו – תבוא כח, ט. דע מה כו' – אבות פ"ב מ"א. ונתן לך רחמים גו' – ראה יג, יח.

-----  הערות וציונים  -----

שרוב ענותנותו של אדם גורם כו' – ראה לעיל סוף סי' סח (ובהערות שם), ולקמן סי' שצד בד"ה וענין הזה. לקו"י טו, א (סי' קנה).

אינו מאמין כו' – ראה לעיל ריש סי' פ העיקר הוא האמונה כו' וגם יאמין כו'.

לתת לב אל מה שאמר כו' – ראה לעיל סי' מד-א. וראה תניא פמ"ו.

מה שאמר שלמה ע"ה – צ"ע דהוא פסוק בלמנצח לדוד. ואולי חסר כאן וקאי על פסוק ישקני מנשיקות פיהו (שה"ש א, ב) שנדרש ביחד עם פסוק אם תשכבון גו' לעיל בסי' מד-א, וכן בתוי"י ר"פ ויגש (לב, ד).

וכל תנועותיו כו' עושה רושם למעלה – ראה זח"א קכה, ב. זח"ג מד, רע"א בר"מ, ושם צב, סע"א ואילך, קי, ב וקיב, ב. ועוד. וראה לקמן בהוספות סי' עח ובהערות שם.

וע"י שהוא רחום כו' – ראה זח"ג צב, ריש ע"ב. צוה"ר סי' קיב.

וכמ"ש דע כו' – ראה צוה"ר סי' קמב. או"ת סי' ש, ובהוספות שם סי' יט.