ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמח

<מהבעש"ט זלה"ה> [שמעתי ממורי] בפסוק על מה שוא בראת, שהוא טענת היצה"ר, והיה התשובה כל בני אדם. כי בעת רדת נשמה קדושה מלמעלה לגוף האדם, נתעורר קטרוג מלמעלה מס"מ לומר מעתה לא יוכל לפעול פעולתו להסטין ולפתות מאחר שזה יחזיר העולם למוטב, וא"כ למה נברא לריק, עד שנותנים לו נגד זה איש [בלע] <בליעל> תלמיד חכם שידין יהודאין שנברא ג"כ אשר יתלוצץ מזה האיש השלם. ומי שירצה ידבק בזה או בזה והבחירה חפשית.

ונודע מה שאמרו חז"ל [דבר צוה לאלף דור, ראה שאין העולם מתקיים בלי תורה. . .].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שפטים קפב, רע"ג (תרסו, ב)

על מה גו' כל בני אדם – תהלים פט, מח. דבר צוה גו' – תהלים קה, ח. ראה שאין כו' – רש"י חגיגה יד, רע"א ד"ה קודם.

-----  הערות וציונים  -----

ת"ח שידין יהודאין – להעיר מזח"ג רנג, רע"א.

ונודע מרז"ל כו' – זו התחלה מהמשך ארוך שם לבאר הנ"ל.

והבחירה חפשית – ראה לעיל סי' ז.