ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמט

<מהבעש"ט> [אין בין חמץ למצה אלא משהו . . . וזה המשהו דוחה את האדם מהקדושה אל הקליפות, כמו שכתוב וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, כמו ששמעתי בשם מורי ש"ן. וכן כתב בחובות הלבבות, בשער הכניעה פ"י, וזה לשונו] הנכנע נמשך אחר החכמה כמ"ש הולך את חכמים יחכם [וכמו שכתוב ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו], ומי שהוא גבה לב לא תתקיים בידו החכמה שמתנשא מלכת אחר החכמה [והתורה], שנאמר רשע כגובה אפו בל ידרוש [אלהים וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שפטים קפה, ג (תרעו, ב)

אין בין כו' אלא משהו – זח"ג רנב, א. וסרתם גו' – עקב יא, טז. בחובה"ל . . פ"י – אות ד. הולך גו' – משלי יג, כ. ידרך ענוים גו' – תהלים כה, ט. רשע כגובה גו' – תהלים י, ד.

-----  הערות וציונים  -----

כמש"כ וסרתם ועבדתם – הובא בצוה"ר סי' עו: כאשר האדם מפריד א"ע מהשי"ת מיד הוא עובד ע"ז ולא יש דבר ממוצע, וזה וסרתם ועבדתם. והובא במאור עינים ר"פ שמות, וכתב שם דפירוש זה היה מרגלא בפומיה דהריבעש"ט נבג"מ זי"ע. וראה מדל"י סי' קצט. ולהעיר מספרי על פסוק זה (הובא בפרש"י); שבת קמט, א מאי תלמודא אר"ח כו' (ע"פ פירוש הערוך, ערך פן); רמב"ם סה"מ מל"ת יו"ד; ומו"נ ח"ג הערה בסוף פנ"א.