ספריית חב"ד ליובאוויטש

טו

<מהבעש"ט> ג' חינות הן, חן מקום על יושביו וכו'. <ביאור> [דשמעתי בשם מורי ביאר] ש"ס דחולין, קיפל כל א"י תחתיו, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה, <פי'> שלא יצטרך לנסוע ממקום למקום לברר ניצוצין שלו, כי יבררם במקומו [ודפח"ח . . . ובזה יובן] ונח מצא חן <כו'> [בעיני ה', שיברר במקומו מקליפות נגה, גימטריא חן, והוא מצד שמצא חן בעיני ה'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, בראשית יח, סע"ד (צה, א)

ג' חינות הן – סוטה מז, א. קיפל כו' – חולין צא, ב. הארץ אשר גו' – ויצא כח, יג. ונח מצא חן גו' – בראשית ו, ח.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן בהוספות סי' יג. בארוכה בס' כתונת פסים פ' בהעלותך (לה, ב ואילך), ובקיצור בצ"פ פ' תרומה קיא, ריש ע"ד.