ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנ

[אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה וכו', וביאר מורי זלה"ה] בכל עסקי עוה"ז יש בו תכלית פנימי [וכו' יעו"ש].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י תצא קפט, ריש ע"ב (תרפט, א)

אין להקב"ה כו' – ברכות ח, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' עו. להעיר מלעיל סי' נג.