ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנב-ב

עוד [שמעתי ממורי] פירוש פסוקי תהלים [סימן לו] יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס [וגו'], ואגב ביאר עוד המשך הפסוקים נאם פשע לרשע וגו' אין פחד אלהים לנגד עיניו, והטעם שסילק הש"י פחד ממנו, כי החליק אליו בעיניו, שיהיה הכל חלק וישר בעיניו, כדי למצוא עונו לשנוא, ר"ל שישיג וימצא העון ויהיה מקום להש"י לשנוא אותו רשע, וסילק הבחירה ממנו.

דברי פיו און ומרמה, ר"ל שאינו טועה לומר על רע טוב רק במרמה כו', חדל להשכיל להיטיב, ר"ל גם כשעולה לפעמים במחשבתו להשכיל להטיב, שיחקור וישכיל אם הוא דרך טוב להיטיב, מיד חדל ומונע פן ישוב כו'.

און יחשוב על משכבו, כי האדם נקרא עולה ויורד, כי לפעמים מונע הש"י מן האדם דרכי עבודת ה' כדי שיטריח יותר ויקבל שכר, ואז און יחשוב על משכבו [וכו', דשמעתי ממנו] <דפי' הבעש"ט> טעם שכתב הרמב"ן כשרוצה הש"י לענוש הרשע נזדמן לו איזה חטא כדי שיענש [וכו']. והקשה [מורי] אם כן אין בחירה [וכו']. ותירץ, כי החיות רצוא ושוב, ונקרא קטנות וגדלות, וכשהוא בקטנות עלול לעבירה בסוד אין אדם עובר עבירה אא"כ כו', וכמ"ש בעץ חיים בסופו, אם כן החטא והעונש בא כאחד. וז"ש און יחשוב על משכבו, בקטנות.

יתיצב על דרך לא טוב, כי מהפך מעשה הצדיקים שהם אור לחושך, ומעשה הרשעים חושך לאור, כמ"ש במכילתא מסירת המן בפני אחשורוש שחשב פרעה לצדיק מרישא לסיפא שניצל אברהם בזכות ישמעאל כו' עד עמלק הצדיק וישראל בהיפך. וז"ש רע לא ימאס. וככה עושין הרשעים בכל דור להפך [וכו']. וז"ש יתיצב על דרך לא טוב וגו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

סוף ס' תוי"י ר, ג-ד (תשכז, א אות ב)

יתיצב גו' – תהלים לו, ה. נאם פשע גו' כי החליק גו' – תהלים לו, ב-ג. דברי פיו גו' און יחשוב גו' – תהלים לו, ד-ה. החיות רצו"ש – יחזקאל א, יד. אין אדם עובר כו' – סוטה ג, א. בע"ח בסופו – סוף שער נ. מסירת המן בפני אחשורוש כו' – ר' אס"ר ז, יב.

-----  הערות וציונים  -----

רק במרמה – ראה לעיל סי' עח-ב.

האדם נקרא עולה ויורד כו' – ראה לעיל סי' לז והנסמן שם.

וכשהוא בקטנות עלול כו' – להעיר מצוה"ר סוף סי' קא.