ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנג-א

[ביאור מה ש]שמעתי ממורי <הבעש"ט> ורשמתי ראשי פרקים כי יראתי [וכו'], פסוק אל יתהלל חכם בחכמתו עשיר בעשרו כ"א בזאת וגו' השכל וידוע אותי [וגו']. והקשה מאי בחכמתו בעשרו. וביאר כי היא מדה מגונה המתפאר את עצמו, וכמ"ש בספרא דשלמה מלכא, מובא בזוהר, סימן דלא ידע כלום שבוחי [וכו'], וכשהוא רוצה להתפאר ולשבח את עצמו והיינו משום שנתפשט מדת התפארת בעולם, <וכן מדת אהבה בהתפשטותה, הצדיק אוהב מצוה והרשע אוהב דבר עבירה; וכן יראה, הצדיק הוא ירא ה' והרשע ירא שלא יעני ע"כ אינו נותן צדקה>, וכשמתפשט <מדת הת"ת> ויורד עד אדם זה שהוא בקליפה אז רוצה לשבח ולפאר א"ע, רק שהוא גנאי כנ"ל, ועושה תחבולה לפאר לאחרים שיצא מזה תפארת לעצמו, כגון פלוני חכם מאד שלא נצחו שום אדם כ"א אני, וכן גבור ועשיר. וז"ש אל יתהלל חכם בחכמתו של אחר כדי שיצא מזה שבח לעצמו, כ"א בזאת יתהלל שיתן לב שנתפשט מדת הת"ת שבעולם עד מדריגה אחרונה הנקרא זאת, והחכם יבין שנתפשט מדה זו השכל וידוע אותי, משא"כ הטפש לוקח תפארת לעצמו וכו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

סוף ס' תוי"י ר, ג-ד (תשכח, א אות ג)

אל יתהלל גו' – ירמי' ט, כב. מובא בזוהר – זח"ג קצג, ב. מדריגה אחרונה הנק' זאת – זח"ג רצז, ב (וראה זח"א צג, סע"ב)

-----  הערות וציונים  -----

לפאר לאחרים שיצא מזה תפארת לעצמו – להעיר מלעיל סי' סב לחקור כו' צריך שיהיה זה יותר חכם כו'.

כ"א בזאת יתהלל כו' – ראה תקוזו"ח קיא, א-ב, ושם: ומי שמכיר אותו בזאת כאלו מכיר אותו בעליונים ובתחתונים בעבור שהיא כלולה מהעליונים והיא יחוד וקשר כולם והיא מתלבשת בכל התחתונים כו' וע"ז אמר הנביא . . כי אם בזאת גו'.

שנתפשט כו' עד מדריגה אחרונה הנקרא זאת – כלומר עד מלכות שנק' זאת (ראה לעיל סי' קכו), ועיין לקמן סי' קעט. ועיין תוי"י פ' שפטים קפ, סע"ג (תרס, ב) שמעתי ממורי זלה"ה אל יתהלל חכם בחכמתו כי מצד השבירה שנפלה ממדת תפארת בתוך הקליפה אדם מתפאר וכו'.