ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנג-ב

עוד שמעתי ממורי <הבעש"ט> ביאור ש"ס אין לגבי משה מלתא זוטרתי היא, והקושיא מפורסמת הא לישראל אמר זה. וביאר, דכתב המהרש"א את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, כי אין בור ירא חטא, וע"י שהוא <ירא מן> ת"ח בא ליראת ה', ושפיר דרשו לרבות ת"ח [וכו']. והנה במשה מצינו ויראו מגשת אליו, אם כן כבר נכנסו ליראת תלמידי חכמים, אז בנקל יוכלו לבוא ליראת ה'. וז"ש אין לגבי משה [זוטרתי], ר"ל מאחר שכבר נכנסו ביראת ת"ח שהיא לגבי משה שנאמר ויראו מגשת אליו, א"כ זוטרתי לבוא ג"כ ליראת ה', שזה נמשך מזה, [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

סוף ס' תוי"י ר, ג-ד (תשכח, א אות ד)

אין לגבי משה כו' – ברכות לג, ב. דכתב המהרש"א – ב"ק מא, ב ד"ה כיון. את ה' גו' – ואתחנן ו, יג. את . . לרבות ת"ח – ב"ק מא, ב. פסחים כב, ב. אין בור כו' – אבות פ"ב מ"ה. ויראו מגשת אליו – כי תשא לד, ל.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סוף סי' לח ולקמן סי' קפא.

מלתא זוטרתי – ביאור באו"א ראה לעיל סי' לא.