ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנג-ג

ושמעתי ממנו משל למלך שנהג ליכנס בין עניים לפקח בעסקם. וא' היה משיב תמיד כל מה שאדם עושה בין טוב בין רע הכל עושה לעצמו. וחרה למלך על שאינו מחזיק לו טובה ומשיב לו כך, וצוה לעשות תרנגול מפוטם בסם המות ונתן לו, והשיב ג"כ כך. ולקח העני זה לביתו שהיה בקצה העיר והצניעו. לימים בא המלך עיף ויגע מצידת חיה ועוף, ובקש מעני זה שבא אצלו ליתן לו שום דבר מאכל, ונתן לו זה התרנגול לאכול, וכשרצה לאכול אמרו הרופאים שעמו בדוק תחלה, ונמצא סם המות, ובא הדבר למלך והתנצל שהוא ממנו, ואז הודה המלך שאמת אתו, והמוסר היוצא מזה כו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

סוף ס' תוי"י ר, ג-ד (תשכח, א סוף אות ד)

-----  הערות וציונים  -----

המוסר היוצא מזה כו' – צ"ע מהו. בס' בעש"ט פ' ראה הג' ב מציע לקשר משל זה עם המאמר הסמוך לו בתוי"י ומובא לקמן סי' רחצ שגם הוא סתום ואינו מבואר עיי"ש. ואולי י"ל – בדרך אפשר בעלמא (ראה מ"מ לזח"א ד, ב סוף ד"ה לאינון תרעין) ובדוחק – דהמוסר הוא להמבואר בדא"ח בענין יש מי שאוהב (ראה תורה אור לאדה"ז פ' וארא נו, א ושם פ' ויקהל קיד, סע"ג ואילך. ביאורי הזוהר לאדה"א פ' אמור פא, א-ב. תורת שמואל תרל"ג לאדמו"ר מוהר"ש קעב ואילך. ועוד), כלומר לא מיבעיא אלו הנזכרים בתקו"ז ת"ו כב, סע"א או אלו הנזכרים שם ת"ל עג, ב עליהם נאמר דלגרמייהו עבדין, אלא אפילו הוא צדיק גמור כו' הוא דבר בפ"ע ירא ה' ואוהבו כו' שמתדבק בו באהבה רבה כו' זה האוהב שהוא יש ולא אפס כו' (תניא פל"ה עיי"ש).