ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנה

[שמעתי ממורי פירוש הש"ס] ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד ה' לאשר לא עבדו, ופריך הש"ס היינו צדיק היינו עובד, היינו רשע היינו לא עובד, אלא אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמים. <וקשה> [ויש לדקדק] וכי בשביל שחסר א' יהיה נקרא רשע לא עובד. וביאר ע"פ משל, בא יבא ברנה נושא אלומותיו, אם יסוד תורתו ועבודתו ליוהרא, גם שהוא עובד אינו כלום מאחר שחסר ממנו אחד, <פי'> שיכוין לשמו ית' סוד אחד האמיתי, ובזה [יובן] גם שהוא עובד ה' מ"מ מקרי לא עובד, והטעם, שאינו דומה שונה ק' פעמים לשונה מאה פעמים ואחד, שחסר אחד [והבן, ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ס"ס תוי"י רא, א (תשכח, ב אות ז)

ושבתם גו' – מלאכי ג, יח. ופריך הש"ס כו' – חגיגה ט, ב. בא יבא גו' – תהלים קכו, ו.

-----  הערות וציונים  -----

ויש להבין כו' לא עובד – להעיר מתניא פט"ו, ולקו"ת לאדה"ז פ' ראה כב, ג.

בא יבא ברנה כו' – ראה לעיל סי' ל ובהערות שם.

שחסר אחד – ראה דמ"א, פ' אחרי ד"ה והנה יש, בשם הבעש"ט: ואחד היינו שמכניס בלימודו האחד שהוא אלופו של עולם, והוא תורה לשמה והוא אלוף בינה.