ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנו

עוד שמעתי בשם מורי <הבעש"ט>, כשהלך בנסיעה הידועה הראה לו רבו במקום זה היה מרומז הנסיעה שהיו נוסעין ישראל במדבר במסע זה, וכל נסיעות האדם מרומז בתורה כו'. וכן כשנשברה לו הספינה והיה בעצבות גדול, ובא רבו ותמה עליו והראה לו באיזה עולמות הוא עכשיו, והיו שמות אהיה <וצרופי אהיה> וכו', ואז התחזק בלבו למתקן בשרשן כידוע לו [וכו', ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ס"ס תוי"י רא, א (תשכח, ב אות ח)

-----  הערות וציונים  -----

בנסיעה הידועה – הנסיעה לארה"ק תוב"ב שלא עלתה לו, ונזכרת בשבחי הבעש"ט, וגם כ"ק אדה"ז מרמזת אליה באגרות קודש – אדה"ז סי' קטז.

וכל נסיעות האדם מרומז בתורה – ראה לקמן בהוספות סי' ל מדמ"א פ' מסעי (הובא לקמן בהערות לסי' קעח עיי"ש).