ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנז

בש"ס חשיב דברים העושה אותן ניצול מחיבוט הקבר, וחד מהן אם מת בערב שבת [וכו']. והקשה [מורי] <הבעש"ט> הא כוונת הש"ס להשמיענו איך לעשות תקנה להנצל מחיבוט הקבר, משא"כ בזה שימות בע"ש אין זה בידו לעשות. וביאר, שהוא מוסר גדול שימות בע"ש, ר"ל לפנות א"ע מכל עסקי עוה"ז כאלו מת כדי לעשות הכנה לשבת, ובזה ניצול מחיבוט הקבר הנ"ל, וישמע חכם ויוסיף לקח, [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ס"ס תוי"י רא, א (תשכט, א ריש אות יא)

ישמע חכם גו' – משלי א, ה.

-----  הערות וציונים  -----

בש"ס חשיב דברים כו' – מס' חיבוט הקבר פ"ג.

וחד מהן אם מת בע"ש – ראה כתובות קג, ב (ואדר"נ פכ"ה) מת בערב שבת סימן יפה לו, ופרש"י שם. להעיר שבמס' חיבוט הקבר פ"ג: אמרו ז"ל הדר בא"י ומת בערב שבת אינו רואה דין הקבר; ועיין בחס"ל מעיין ה נהר ג מש"כ על זה. ולהעיר משער הכונות להאריז"ל, ענין יום הו' בעצמו (כד, ב. וכן בסוף ס' שער מאמרי רז"ל, ובשער הגלגולים הקדמה כג): שאמר לי מורי ז"ל שקבל מאדם אחד גדול שאמר לו שקבלה היתה בידו מרבותיו שכל מי שנקבר בע"ש אחר שעה ה' מן היום שאין לו חיבוט הקבר כו' עיי"ש. ומסיים שמורי ז"ל הודה לדבריו והסכים אליהם. ובהגהות הרש"ו שם: נראה מדברי הרב ז"ל שאפילו נקבר בחו"ל.

לפנות א"ע מכל עסקי עוה"ז – להעיר משבט מוסר פ"כ דעיקר חבוט הקבר בא על מי שמשמח עצמו בעוה"ז כו'.

לעשות הכנה לשבת – להעיר מע"ז ג, א מי שטרח בע"ש כו', ובנ"ד זח"א קצו, ב מאן דלא אתקין כו'.