ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנח

בפ' לך לך [מארצך וגו'] ביאור סוד אותיות א"ב וגו' ומנצפ"ך, שיורד אות א' מהחיות כו' ומלובש במנצפ"ך שהוא דינין, וצריך להעלותן, ואות ל' הוא <כ"ו> [וכו'], ואות ך' הוא סוף מנצפ"ך כו'. וזהו ענין תחיית המתים ומשיח, שהוא בסוד הדעת, והוא סוד עוה"ב. והנה ע"י מעשי האדם הממשיך על עצמו בעוה"ז ע"י בינה שלו שמבין לעשות כל מעשיו בבינה ודעת כו', [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ס"ס תוי"י רא, א (תשכט, א סוף אות יא)

לך לך גו' – לך לך יב, א. במנצפ"ך שהוא דינין – ע"ח שי"ח פ"ה. שם שכ"ה פ"ב. ואות ל' הוא כ"ו – פרדס רמונים שער האותיות פט"ו. פע"ח שער הסליחות פ"ח. של"ה תושב"כ עקב שעא, א (פ, א).

-----  הערות וציונים  -----

במנצפ"ך שהוא דינין – ראה פרדס רמונים, שער האותיות פכ"ו. תניא, שהיוה"א ספ"ד.

ואות ך' הוא סוף מנצפ"ך – עיין של"ה, מס' פסחים בסוף ענין מצה עשירה (כח, סע"ב ואילך).

ענין תחה"מ ומשיח שהוא בסוד הדעת – ראה לקמן סי' שע.