ספריית חב"ד ליובאוויטש

טז

<מבעש"ט ז"ל> [בשם מורי], כי מבשרי אחזה [אלוה], כמו בזווג הגשמי אינו מוליד כ"א המשמש באבר חי וחשק ושמחה, כך בזווג הרוחני, הוא הדבור בתורה ובתפלה, כשהוא באבר חי, בשמחה ותענוג, אז הוא מוליד כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, נח יט, סע"ד (צט, א)

מבשרי גו' – איוב יט, כו.

-----  הערות וציונים  -----

במקורו יש המשך: אם כן זה העוסק בתורה ובעבודת ה' לשם שמים לעשות נח"ר להש"י בלי שום תשלום שכר, אז זוכה לטעום מתיקות ועריבות ותענוג בתורה ובעבודת ה' ועי"ז הוא מוליד ברוחני כמו בזווג כשהוא בתענוג ובשמחה, משא"כ העוסק בתורה ובעבודת ה' שלא לש"ש ואין לו נחת ותענוג אינו מוליד. וראה לקמן סי' שסב, ובהערות שם.