ספריית חב"ד ליובאוויטש

קס

עוד [שמעתי ממורי] <מהבעש"ט> ביאור סוד א"ב כו' ואיך שצריך לעשות בכל תיבה הכנעה והבדלה והמתקה, ר"ל כי דיני ש"ך ופ"ר הרמוז בתיבת אדני דפתיחת תפלת י"ח, כל הכוונות שיש שם צריך לכוין בכל תיבה ודיבור להמתיק הדינין. כי אות א' הוא סוד פלא, ונתלבש באות ב' שהוא ב' אלפין, [וכן באות ג' ג' אלפין], עד אות ת' ד' מאות אלפין, וכל [מה] שנתרחק האות נתרחק מהחיות ונתלבש בקליפות עד מלכות שבמלכות ששם מחשבות [רעות ו]זרות [וכו']. וכאשר יתן אל לבו גלות השכינה שהיא ניצוץ השכינה מלובש בתוך כיעור הקליפות [הזה], יתחרד חרדה גדולה, ואז יתפרדו כל פועלי און ונעשה יחוד יראה עם נורא ונתברר ניצוץ הקדוש ונתחבר למעלה אל החיות בסוד והחיות רצוא ושוב, והוא גאולה מהשביה. וזהו הכנעה, כאילו [הוא] אינו מדבר רק השכינה. והבדלה להפריד הקליפות כו'. והמתקה להעלותן להמתיקן בשרשן כו', [ודפח"ח]. ושמור כלל גדול זה [והבן].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ס"ס תוי"י רא, א (תשכט, ב אות יג)

דיני ש"ך ופ"ר הרמוז בתיבת אדני כו' – פע"ח שער העמידה פ"א. אות א' הוא סוד פלא – זח"ג קצג, ב. תקו"ז ת"ע קלה, א. יתפרדו גו' – תהלים צב, י. והחיות רצו"ש – יחזקאל א, יד.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' קסג.

הכנעה הבדלה והמתקה – ראה לעיל סי' כח-א ולקמן סי' שב-א. ועיין לקמן סי' קפח ובהערות שם.

אות א' כו' וכל מה שנתרחק כו' – ראה לעיל סי' מה ובהערות שם.

גלות השכינה כו' גאולה מהשביה – ראה לעיל סי' נג, ולקמן סי' רכב ורפז.

יחוד יראה עם נורא – ראה לעיל סי' צג-ג ובהערות שם.