ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסא

עוד [שמעתי ממורי] <מהבעש"ט> ביאור דברי התוס' [בפ"א דשבת] הדן דין אמת לאמתו לאפוקי דין מרומה [וכו']. כי ב' מדות חסד וגבורה לווין זה לזה ונכללין זה מזה, וכאשר מתחברין זה לזה נעשה תפארת כו', וע"י הדיינים שהם סוד ג' רישין כו', לכך צריך שיהיו שונאי בצ"ע שהוא אותיות שניות מן האבות אברהם כו', וכאשר מברר ומייחד במחשבה, נעשה אמת לאמתו. והנה למטה יש ג"כ סוספיתא דדהבא וכספא, שהם חוטפין וגוזלין זה מזה, וע"י הדיין נתברר כנ"ל, [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ס"ס תוי"י רא, א (תשל, א אות יד)

התוס' – שבת י, א ד"ה דין. שונאי בצ"ע – יתרו יח, כא. סוספיתא דדהבא – זח"ב רכד, ב. שם רלו, ריש ע"ב. וכספא – זח"ג קא, ריש ע"ב.

-----  הערות וציונים  -----

וכאשר מתחברין זל"ז נעשה תפארת – זח"ג כח, סע"א ושם שב, א.

וע"י הדיינים כו' – ראה דמ"א פ' וירא ד"ה או יאמר וירא גו' וירא והנה גו': כל הענין שאחריו משתעי מענין דיינים ודיניהם כו' וע"ד הסוד כו' והוא שכתב הזוה"ק מאן אינון שלשה אנשים אברהם יצחק ויעקב (זח"א צח, א במדה"נ ושם צח, ב) וכמו ששמעתי בפירוש מן אא"ז נ"ע זלל"ה כי אברהם יצחק ויעקב הם תלת דיינים והסימן הוא כי אותיות שניות מן שמות האבות הוא בצע והוא רמז על הדיינים שצ"ל שונאי בצע כו'. ועוד שם בד"ה והנה שלשה אנשים: ע"ד דאיתא בזוה"ק והנה שלשה אנשים אילין תלת רישין והיינו ג' מדות חג"ת כידוע.

סוד ג' רישין – ראה זח"ג רפט, ב וע"ח שי"ט פ"ט.

מברר ומייחד במחשבה – להעיר מזח"ב רנד, סע"ב דבמחשבה אתברירו, ומבואר בע"ח שי"ט ספ"ה ושם של"ט פ"א, ובלקו"י סי' קנה.