ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסב

[עוד שמעתי ממורי] <מהבעש"ט> ביאור התוס' [דפ"ק דר"ה] בשם ירושלמי יומא חד בעי איכוון, כי צריך להעלות במחשבתו ממטה למעלה בסוד רפ"ח ניצוצין כו', וכל מ"ז הוא במלכות שבמלכות, ובבוא המ"ז צריך לפחד ולירא ממנה, וע"י היראה מחבר יראה עם נורא ומברר ניצוץ הקדושה מתוך הקליפה שהיא המ"ז.

והנה זה התנא שהיה מחשבתו ברורה וצלולה ממחשבות זרות לא מצא [מקום] להעלות ממטה למעלה כ"א ע"י שעלה מחשבתו לימנות קורות ביתו או אפרוחים כו', ובפרטות אלו צריך לימוד כו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ס"ס תוי"י רא, ריש ע"ב (תשל, א אות טו)

התוס' דפ"ק דר"ה – דף טז, ב ד"ה ועיון תפלה. בשם ירושלמי – ברכות פ"ב סה"ד.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קס (ובהערות שם) ולקמן סי' קסג.