ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסג

עוד [שמעתי ממורי] <מהבעש"ט> ביאור הפסוק ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את וגו' [והרגו אותי וגו'] אמרי נא אחותי את [וגו'], וחיתה נפשי בגללך. והקשה, נ"א מיותר, ושאר ספיקות. וביאר, כי נא פירושו שירדה מלכות נ' מדריגות מן החיות היא א', שירדה כל כך וחשקה לחזור להתקרב אל החיות שהיא א' כו'. והנה קודם הפורעניות באה המחשבה [רעה ו]זרה, כמו מחשבת זנות או מחשבות עבודה זרה, רק שמחשבת זנות מורה על אחרים ומחשבת עבודה זרה על עצמו, או זה עונש מיתה משמים [וזה כו']. והתקנה לתקן מחשבה זו, שיתן [לב] <דעתו> שיש בתוך המ"ז זו ניצוץ השכינה [שבתוך הקליפה מחמת השבירה] כנודע, וישתף עצמו עם השכינה ויראה ורעד יבוא [בו], ואז יתפרדו כל פועלי און ונעשה יחוד יראה ונורא ונצול גם הוא ממיתה.

ובזה יובן הנה נא ידעתי כי אשת יפת מראה את וגו', שע"י שנכנס בו מחשבת זנות ועי"ז חש והרגו אותי, לכך אמרי נא אחותי את, וכמ"ש בזוהר אמור לחכמה אחותי [את וכו']. ודרש זה מיתור א"ת, ר"ל שישתף א"ע עם השכינה שנקראת אחותי, ועי"ז וחיתה נפשי בגללך [ודפח"ח. . .].

ובזה ביאר אם ככה את עשה לי וגו', שיש לכוין שם בקדושת כתר ככ"ה ר"ת כ'תר כ'ל ה'כתרים, והוא סגולה [נפלאה] להעלות הנשמות ממעמקים כו', [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ס"ס תוי"י רא, ב (תשל, א אות טז)

ויאמר אל שרי גו' אמרי נא גו' – לך לך יב, יא-יג. וישתף עצמו עם השכינה – זח"ג קי, ב. ויראה ורעד – ע"פ תהלים נה, ו. יתפרדו גו' – תהלים צב, י. וכמ"ש בזוהר – זח"א פא, סע"ב. אמור לחכמה גו' – משלי ז, ד. אם ככה גו' – בהעלתך יא, טו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קס.

שירדה מלכות כו' – ראה לעיל סי' מה ובהערות שם.

או זה עונש מיתה משמים כו' – ראה צ"פ פ' בא לז, ד (קמב, ב): דשמעתי ממורי פירוש הפסוק פן יהרגוני על דבר אשתי (וירא כ, יא בצירוף לשון תולדת כו, ז) כי בעלות לאדם מחשבות רעות אז דנין אותו (ראה זח"ב רמה, ב) וכאשר נפלה עליו מורא ופחד עי"ז נעשה יחוד נורא ויראה ואז יתפרדו כל פועלי און וכו' ודפח"ח. ובבפ"י פ' נח כ, רע"ג (קב, ב): דשמעתי ממורי פי' הפסוק עתה ידעתי כי אשה יפת מראה את ועתה פן יהרגוני וכו', כי כאשר נכנס בו הרהורי אשה הוא בסכנת מות וכו' והתקנה שידע שהשכינה היא בתוך הקליפות ויתחרד חרדה גדולה ואז נעשה יחוד יראה ונורא ונתפרדו כל פועלי און וניצול וכו' ודפח"ח.

שיש בתוך המ"ז זו ניצוץ השכינה – ראה מדל"י סי' קז (קיח) [וקטע משם לקמן סי' שצה-ב].

שבתוך הקליפה מחמת השבירה – ראה לעיל סי' קס, ומדל"י סי' עח (פט).

וישתף עצמו עם השכינה – ראה מדל"י סי' מ (מג).

יחוד יראה ונורא – ראה לעיל בהערות לסי' צג-א.

כמ"ש בזוהר כו' – ראה ג"כ זח"א קיא, סע"ב ואילך.