ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסד-א

[עוד שמעתי ממורי] <מהבעש"ט> כשרואה שיש עליו איזה דינין, אזי ילמוד בבוקר בדביקה וחשיקה שידבק את עצמו אל פנימיות אור א"ס שבתוך האותיות כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ס"ס תוי"י רא, ב (תשל, ב אות יז)

ד' אמות של הלכה – ברכות ח, א. שהוא מלכות – זח"ג ר"מ כז, ב. תקו"ז יז, א.

-----  הערות וציונים  -----

כשרואה שיש עליו איזה דינין – ראה לעיל סי' צד ובהערות שם.