ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסד-ב

עוד [שמעתי ממנו] <פי'> שיעשה אלו ד' אמות של הלכה שהוא מלכות שירדה כו' ויוציא ס"ת וג' דיינין בסוד ג' רישין ג' אהיה כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שם

-----  הערות וציונים  -----

עוד שמעתי כו' – לכאורה זה מאמר בפ"ע, אבל לפי המבואר לעיל סס"י עו בענין ד' אמות של הלכה שאור המקיף הבית להציל מכל הקליפה נקרא אהי"ה, י"ל דשייך להנ"ל.

הלכה שהוא מלכות – ראה זח"ב קטז, ריש ע"ב וזח"ג רפא, סע"ב.

ג' דיינין בסוד כו' – להעיר מסידור האריז"ל להר"ש, סדר המלקות (ח"ג דף מח, ב).

בסוד ג' רישין – ראה לעיל סי' קסא.

ג' אהי' – במילוי יודי"ן ובמלוי אלפי"ן ובמלוי ההי"ן; ראה ע"ח שט"ז פ' ב-ג.