ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסה

מורי <הבעש"ט> עשה עליית נשמה וראה איך מיכאל אפוטרופסא רבא דישראל המליץ עבור ישראל שכל חוב שלהם הוא הכל זכות, כי כל שעושין פסלנות ושאר דברי חוב הכל כדי שיוכל לעשות שידוך עם תלמיד חכם או לעשות צדקה וכיוצא בזה, הכל מוכרחים כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י רב, ב [השמטה מפ' דברים] (תריד, ב)

מיכאל אפוטרופסא רבא דישראל – זח"ב רנד, א (ושם קלט, א).

-----  הערות וציונים  -----

זהו קטע מסי' רצז דלקמן, עיי"ש.