ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסו

<צעק לבם אל ה'> צריך אדם ללמוד ולהרגיל א"ע שיתפלל אפילו זמירות בקול נמוך, ויצעק בלחש [ויאמר הדבר בין בזמירות ובין בלימוד] בכל כוחו, <וכן בלימוד, שנאמר> [כדכתיב] כל עצמותי תאמרנה וגו', והצעקה שתהיה מחמת דביקות תהיה בלחש.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ב, ג (סי' ו) [צוה"ר סי' לג]

צעק לבם גו' – איכה ב, יח. כל עצמותי גו' – תהלים לה, י.

-----  הערות וציונים  -----

בקול נמוך ויצעק בלחש – ראה ברכות כד, ב (המשמיע קולו כו') ושם לא, א (עה"פ וקולה לא ישמע). אליהו רבה פכ"ח. זח"א רט, סע"ב ואילך (ובהג' החיד"א שם). זח"ב רב, א. ס' בית אלקים להמבי"ט שער התפלה פ"ו. של"ה, עניני תפלה ערך קול. ובריש שער הכונות, ופע"ח שער עולם העשי' פ"א שהאריז"ל לא היה מרים בקולו בתפלתו אפילו בזמירות ובתפלה דמיושב כו' עיי"ש. ועיין בנו"כ השו"ע או"ח סי' קא סעיף ב. וראה לקמן סוף סי' רכו וסי' רלג.

בכל כחו כדכתיב כו' – ראה עירובין נד, רע"א. וראה צוה"ר סי' לד, לה, נא, סוף סי' נח, ס, וסוף סי' עה.

והצעקה כו' בלחש – להעיר מזח"א רי, רע"א. וראה זח"ב יט, סע"ב. ולקמן סס"י רכו וסי' רלג.