ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסז

בדורותינו שאנו במעט השכל, מאד מאד צריך להתחזק <ביראת ה'> [ביראתו ית'], ולהתבודד מחשבתו תמיד ביראה ובאימה. ואפילו בעת הלימוד טוב לנוח מעט בכל פעם מלמודו ולהתבודד מחשבתו, ואף שמחמת זה יתבטל קצת מלמודו, כי לא המדרש כו'.יט


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ג, ב (סי' כט)

לא המדרש כו' – אבות פ"א מי"ז. וכמ"ש בגמרא – ברכות כ, א. ואם הראשונים כאנשים וכו' – שבת קיב, ב.

-----  שולי הגליון  -----

יט) במקורו יש המשך: וכמ"ש בגמרא דורות הראשונים שמסרו נפשם על קדושת השם מגודל דביקותם נעשה להם נסים, ובדורות האחרונים אע"פ שלומדים תורה יותר הרבה מהראשונים לא זכו כ"כ לניסים, וקל וחומר בן בנו של קו"ח שאנחנו בדורות הללו שנתמעטו הלבבות מכל וכל, ואם הראשונים כאנשים וכו', פשיטא שההכרח לנו להתחזק ביראתו ואהבתו ית' בדביקות גדול.

-----  הערות וציונים  -----

עיין היטב בס' צוה"ר סי' כט-ל ובהערות שם.