ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסח

יחשוב קודם התפלה שהוא מוכן למות מאותה תפלה מחמת הכוונה, ויש מכוונים כ"כ עד שעל פי דרך הטבע הי' יכול למות בחמשה או ששה תיבות שאומר לפניו יתברך, וכשיחשוב כך בוודאי יאמר בלבו למה לי איזה פניה וגאוה באותה תפלה, כיון שבדעתו למות אפי' אחר <כמה> [ב' וג'] תיבות. ובאמת שהוא חסד גדול שהשי"ת נותן לו כח ומשלים התפלה והוא חי.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ג, ב (סי' לא) [צוה"ר סי' מב]

-----  הערות וציונים  -----

מוכן למות כו' – להעיר מהכוונות למס"נ בק"ש (זח"א קכד, ב במדה"נ. תקו"ז י, ב. ב"ח טאו"ח ריש סי' סא. ועוד) ובנפ"א (זח"ב ר, ב ושם רב, ב. זו"ח תרומה מב, א. שער הכונות ופע"ח בענין נפ"א. ועוד).