ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסט

מעלה גדולה כשאדם מחשב [ומהרהר] תמיד [בלבו] שהוא אצל הבורא יתברך, והוא מקיף אותו מכל צדדיו, <כמ"ש אשרי אדם לא יחשוב ה', פי' כשרגע אינו מחשב בדביקות הש"י, לו עון>, ויהיה דבוק כ"כ שלא יהא צריך ליישב א"ע בכל פעם שהוא אצלו ית', רק שיראה הבורא ית' בעין השכל, ושהוא יתברך מקומו של עולם, [והכונה שהרי הוא היה קודם שברא העולם, והעולם הוא עומד בבורא ית']כ. <וכן האדם שנקרא עולם קטן, ויקיים שויתי ה' לנגדי תמיד כמ"ש בש"ע א"ח סימן א'>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, סע"ב (סי' נד)

אשרי אדם גו' – תהלים לב, ב. ושהוא ית' מקומו של עולם – בר"ר סח, ט. האדם שנקרא עולם קטן – תנחומא פקודי ג. שויתי ה' גו' – תהלים טז, ח.

-----  שולי הגליון  -----

כ) במקורו יש המשך המובא לקמן סי' רא עיי"ש.

-----  הערות וציונים  -----

סימן זה הוא הרישא מהדרוש בלקו"י, וההמשך הובא לקמן סי' ר-א.

שהוא אצל הבורא ית' כו' – ראה צוה"ר ריש סי' קלז.

וכמ"ש אשרי אדם לא יחשוב כו' – ראה תוי"י פ' בהר קיג, ד (תכו, ב) בשם הרה"מ מבאר, שלא נמצא לו עון אחר זולת זה שאין מחשבתו דבק בו ית', וז"ש לא יחשוב ה' לקיים שויתי ה', אצלו נחשב זה לעון.

כשרגע אינו מחשב בדביקות הש"י לו עון – להעיר מלעיל סי' קמט, עיי"ש בהערות.

שיראה הבורא ית' בעין השכל – ראה לקמן סי' רלב. ולבטוי עין השכל ראה זח"ב קטז, סע"ב וזח"ג רל, סע"ב, ולקמן סי' רי ורלב.