ספריית חב"ד ליובאוויטש

קע

ידע מה בחשוכא [ונהורא עמה שרא], ר"ל הקב"ה <מחבב את> [מקושר עם] זה האדם שעושה את עצמו למה, ר"ל ללא כלום, ולא עוד אלא אפילו בחשוכא, כלומר אפילו כשהוא בין עניים הנק' חשוכים, הוא משפיל א"ע נגדם מגודל ענוה, עם זה האדם [הקב"ה מקושר. ואם תאמר שאפשר שאדם זה באמת הוא נמי שפל הערך כמותם, וא"כ מאי רבותיה בענוותנותו, לזה אמר] ונהורא עמיה שרא [ר"ל שהוא אדם גדול מאד, ואעפ"כ משפיל עצמו].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ו, ב (סי' קא)

ידע מה גו' – דניאל ב, כב. עניים הנק' חשוכים – ביצה לב, ב.

-----  הערות וציונים  -----

הקב"ה מקושר כו' – כלומר ידע לשון חיבור והתקשרות, ע"ד והאדם ידע את חוה (ראה תקו"ז ריש תס"ט צט, א, וצוה"ר סי' צד וצט).

למה ר"ל ללא כלום – ראה לעיל סי' לא ובהערות שם.

אפילו כשהוא בין עניים כו' – ראה צוה"ר סי' יב ומח.