ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעב

<כתב> [ואמר] הבעש"ט, מ"ש האר"י ז"ל שהלכה ר"ת הריעו לה' כל הארץ, ר"ל שלהליכה זו צריך לשבר כל הארציות וחומריות [והלכה זו אפשר הוא כפשוטה לעסוק בה], ונתן לנו מנסה א' הוא היצה"ר לנסותינו בה, כדרך שמנסין התינוק בהלכה, והוא מקשה [ומפרק] ומבלבל <הפשיטות> [הפשוט] להסיבנו לדרך עקום, וכשאנו חכמים ואין אנו מניחים אותו לנצחינו אזי יש להש"י תענוג גדול, <כמשל בן נחמד וחרוץ שיש לאביו תענוג כשהאורח מנסהו ומקשה לו והבן אינו מניח א"ע להנצח>.כב


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י – יד"א כו, ד (יד"א פל"ה)

מ"ש האר"י ז"ל – לקו"ת, ושער הפסוקים, תהלים ק. הריעו לה' גו' – תהלים ק, א. רוח סערה גו' – תהלים קמח, ח. וכמ"ש בזוהר – זח"ב קסג, א.

-----  שולי הגליון  -----

כב) במקורו יש המשך: וכשרואה היצר שיש להש"י תענוג, והוא נברא ג"כ למען הש"י כמ"ש רוח סערה עושה דברו, וכמ"ש בזוהר במשל הזונה הידוע, הוא מכוין א"ע לנסות יותר ומסבב להעקימנו יותר, וזה סיבת התגברות המחשבות זרות בתפלה. כל זה אמר הרב ר' בער זלה"ה.

-----  הערות וציונים  -----

צריך לשבר – כלומר הריעו לשון תרעם בשבט ברזל (תהלים ב, ט); זח"ג רלא, ב. וראה לקמן סי' שכ ד"ה עוד י"ל הלכה. ולהעיר מלקמן הוספות סי' סח-סט. ועיין סידור עם פיה"מ ע"פ דא"ח לאדה"ז דף מד סע"ד ואילך.

כדרך שמנסין התינוק כו' כמשל בן נחמד כו' – ראה לקמן סי' רז-ב וצוה"ר סי' קלח.

היצר . . כמ"ש רוח סערה – ראה זו"ח רות עה, סע"ד.