ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעג

שרפים עומדים ממעל לו, פירוש שרפים עומדים הם הצדיקים שבוער בלבם אהבת הבורא [הוא] מחמת שממעל לו <חלק אלוה ממעל>. ע"ד דע מה למעלה ממך.כג


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יט, א (סי' רכט)

שרפים גו' – ישעי' ו, ב. חלק אלו-ה ממעל – איוב לא, ב. דע מה כו' – אבות פ"ב מ"א. אנא סימנא בעלמא – זח"א רכה, א. זח"ג טו, א.

-----  שולי הגליון  -----

כג) המשך במקורו: תדע כי האדם הוא חלק אלוה ממעל, וכשהוא מדבק מחשבתו למעלה יכול לידע מה שנעשה למעלה, כי כל הדברים הנעשים למעלה עוברים במחשבתו כמו שאמר רשב"י ע"ה אנא סימנא בעלמא, פי' כל המדות שמתעוררים למעלה הם מתעוררים למטה בצדיק. וזה פירוש שרפים עומדים ממעל לו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סס"י קמה. להעיר ממדל"י סי' קט (קכא), קכ (קל) וקעז (קפב).