ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעו

שמעתי ממורי כי השכינה נקרא תפלה כמ"ש בכתבים ואני תפלה וכו'. וגם מבואר שם כשיתפלל ישים מגמת פניו לשכינה ליחדה [בבעלה] <כו'>, ולא יכוין לתועלת עצמו שח"ו עליו נאמר נתנני ה' בידי לא אוכל קום וכו' יעו"ש. וביאר מורי זללה"ה הטעם יותר, כי אם יכוין לתועלת עצמו הגשמי שיהיה נענה בתפלתו לתועלתו הגשמי, אז נעשה מסך מבדיל ע"י שהכניס הגשמי ברוחני שם ואינו נענה כלל, ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ שמות ב, רע"ג (כג, א)

השכינה נקרא תפלה – זח"א רנג, ריש ע"ב. זח"ג מט, ריש ע"ב. כמ"ש בכתבים – פע"ח, ריש שער התפלה. לקו"ת, תהלים קב. ואני תפלה – תהלים קט, ד. נתנני ה' גו' – איכה א, יד.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' פ, ולקמן סי' רסח ושצה-א.

נתנני ה' גו' – להעיר מתקו"ז תי"ח לה, א.