ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעז

שמעתי ממורי כי יראת העונש שהיא יראה חיצונית מורה על ידו יתברך פשוטה לקבל שבים, ויתעורר מזה ליראה פנימית הנקרא אהבה, לקבל באהבה, ואז יפטור מיראה חצונית וכו', ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ בא לב, סע"ג (קכא, א)

ידו ית' פשוטה לקבל שבים – זח"א כג, רע"א. תקו"ז ת"ו כב, א. שם תמ"ז פד, סע"ב. פדר"א רפמ"ג.

-----  הערות וציונים  -----

נשנה לקמן סי' שסה. ראה לעיל סי' לח, ולקמן סי' קפ ורז-א. ורג"כ סי' תיג.