ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעט

שמעתי ממורי זלה"ה <הבעש"ט>, כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה [וכו']. וביאר, כי לעתיד <לבוא> השכינה נקראת כלה כו', משא"כ עתה השכינה נקראת זא"ת כו'. ובזה יובן כיצד מרקדין לפני הכלה, ר"ל שמתמיה כיצד מרקדין בזמן הזה בגלות השכינה שהוא לפני וקודם שנקראת כלה, כי הריקוד הוא להעלות ניצוצין ומדריגה תחתונה להעלותה אל העליונה, כמו ריקוד קדוש כו', ואין זה עולה יפה בזמן הגלות, כי מי יוכל לעשותה על צד השלימות, כמבואר בסוד נפילת אפים שהוא להעלות ניצוצין מן עשיה עד רום המעלות וכו', וכתב מוהרח"ו ז"ל שאין אתנו יודע עד מה כו', יעו"ש.

לכך אמרו בית שמאי כלה כמות שהיא, על דרך שכתב בזוהר סוד נודע בשערים בעלה לפי מה שמשער כל אחד בדעתו ויכולתו, אף בדרך כלל אם אינו יכול בדרך פרט לייחד השכינה ולקשטה, מכל מקום ישער כלה כמות שהיא כו'. ובית הלל סבירא ליה כלה נאה וחסודה, שצריך לידע בפרט איך להסיר בגדים צואים וליכלוך מהניצוצין ולקשטה בפרט, שתהיה השכינה כלה נאה וחסודה וכו', ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ ר"פ בשלח מו, א (קסז, א)

כיצד מרקדין כו' – כתובות טז, ב. השכינה נקראת כלה – ראה זח"ב ה, ב. השכינה נקראת זא"ת – זח"ג רצז, סע"ב. ריקוד קדוש – (טושו"ע או"ח סי' קכה ובנ"כ שם). פע"ח שער חזרת העמידה פ"ג. בסוד נפילת אפים – פע"ח שער מ"ן ונפ"א פ"ג. וכתב מוהרח"ו ז"ל – פע"ח שם ספ"ג. בזוהר – זח"א קג, ריש ע"ב. נודע בשערים גו' – משלי לא, כג.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' שסח-שסט.

השכינה נקראת זא"ת – ראה לעיל סי' קכו.